Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost:

E-Seno

Miloš Kotrba

sídlem Nový Rychnov 73, 394 04 Nový Rychnov

IČ 46651641

Živnostenské oprávnění vydané Městským úřadem Pelhřimov

 

Úvod

 

Tento dokument vyhotovila společnost E-Seno Miloš Kotrba (dále jen „spol. E-Seno“) jakožto správce osobních údajů za účelem splnění povinností dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) informovat své kupující a potencionální kupující jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování v rámci jejich smluvního a obchodního vztahu (dále jen „smluvního vztahu“) se spol. E-Seno.

 

Tento dokument se vztahuje na všechny kupující a potencionální kupující (dále jen „kupující“)spol.    E-Seno, kteří jsou fyzickými osobami, a jejichž osobní údaje spol. E-Seno zpracovává v pozici správce osobních údajů. Všem kupujícím je tento dokument poskytnut při uzavření smlouvy nebo při jiném prvním úkonu provedeném ve vztahu ke spol. E-Seno. Spol. E-Seno je povinna zajistit, aby se všichni kupující s obsahem dokumentu seznámili a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

 

 

Zpracování osobních údajů na základě plnění smluvní povinnosti

 

Spol. E-Seno zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, v jakém je získala při uzavření smlouvy nebo v jejím průběhu. Standardní rozsah zpracovávaných osobních údajů je:

jméno, příjmení, titul;

IČ, DIČ;

místo podnikání / adresa bydliště;

číslo bankovního účtu;

telefonní číslo

e-mailová adresa

 

Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2. je zpracováním osobních údajů nezbytným pro splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující. V rozsahu stanoveném právními předpisy o účetnictví je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se na spol. E-Seno jakožto na správce osobních údajů vztahuje. Poskytnutí těchto osobních údajů kupujícího je povinné, přičemž bez těchto údajů nemůže spol. E-Seno plnit své povinnosti dle zvláštních právních předpisů, a nemůže tudíž s kupujícím sjednat příslušnou smlouvu nebo ve smluvním vztahu setrvat.

 

Zpracovávané osobní údaje jsou získány přímo od kupujícího. Osobní údaje dle tohoto čl. 2. jsou spol. E-Seno zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení do doby splnění všech povinností, se smluvním vztahem souvisejícím. Osobní údaje zpracovávané v rámci účetních dokladů jsou spol. E-Seno zpracovávány v rámci plnění povinnosti archivace účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy o vedení účetnictví.

 

Osobní údaje kupujícího dle tohoto čl. 2. je spol. E-Seno oprávněna zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z uvedeného článku, a to výhradně za účely uvedenými v čl. 2.2.

 

Osobní údaje dle tohoto čl. 2 je spol. E-Seno povinna předat orgánům státní správy v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zák. o účetnictví, zák. o dani z příjmu a zák. o DPH), a dále smluvním partnerům v případech, kdy tato povinnost vyplývá ze smlouvy uzavřené se smluvním partnerem. Osobní údaje kupujícího nepředává spol. E-Seno do žádných třetích zemí mimo EU.

 

 

Zpracování osobních údajů na základě obchodních vztahů

 

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Osobní údaje kupujícího jsou využívány k tomu, abychom byli informování o nabídkách či službách, které poskytuje spol. E-Seno, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.

Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemá-li kupující zájem o infomace tohoto typu, může kontaktovat spol. E-Seno a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě e-mailové komunikace tak může učinit v patičce každého obchodního sdělení.

 

 

 

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů spol. E-Seno

Spol. E-Seno je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, dopravcům, poskytování serverhostingových a dalších externích IT služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází a budou ukládány v elektronických nebo fyzických složkách s omezeným přístupem třetích osob.

Spol. E-Seno zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní vnitřní předpis spol. E-Seno.

 

 

V případě podezření, že spol. E-Seno zpracovává osobní údaje kupujícího v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou, může kupující tuto skutečnost nahlásit na e-mail: eseno@eseno.cz. Nevyhoví-li spol. E-Seno některému z výše uvedených požadavků kupujícího, je tento oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).